Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.kancelarialegislacyjnawz.pl & www.bloglegislatora.pl jest:

Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna WZ
Adres: ul. Zajęcza 15 00-351 Warszawa
REGON: 015007298 ; NIP: 5361496462;

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna WZ (dalej „WZ”) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez WZ jest:
  1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez WZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez WZ;
  2. organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od WZ wydania danych osobowych Użytkownika;
 3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez WZ przez cały okres trwania umowy z WZ i okres świadczenia przez WZ usługi na rzecz Użytkownika WZ.
  Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez WZ ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  WZ stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
 4. Prawa Użytkownika WZ:
  1. uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób WZ przetwarza dane Użytkownika,
  2. uzyskanie przez Użytkownika od WZ kopii jego danych osobowych.
  3. edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
  4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
  5. w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez WZ dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z WZ w celu wyjaśnienia,
  6. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez WZ danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
  7. użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email poczta@kancelarialegislacyjnawz.pl Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego podania swoich danych osobowych.